banner presse

Fanolorana ny kandidà, ny fahitany, ny fanolorany ary ny fandaharan'asany

NY FOKONOLONA, IVON-TOERAN’NY ASAN’NY KAOMININA

Antananarivo no ataontsika sopitry ny fomba fiainana malagasy vaovao, izay ao anatin’ny fihavanana, ny fifanajàna ary ny fiaraha-monina.

Izany vondron-tanan-dehibe izany dia hiorina amin’ny fokontany, izay andry ianteheran’ny fiaraha- monina hatrizay.

Ny fokontany amin’izao dia tsy mahavaly ny filan’ny mponina ho an’ny fitantanana mirindra, ara- panjakàna sy ara-bola. Amin’ny maha rafitra roa mifanindran-dàlana azy, dia tsy voafaritra tsara ny fifampizaran’ny andraikitra. Mila hazavaina izany mba hanafaingana, hampahomby, ary hampaharitra bebe kokoa ireo tetikasam-piaraha-monina ho an’ny tanàna.

Tsy vitan’olon-tokana ny fanavaozana an’Antananarivo. Mila ny fiarahantsika mientana manodidina ny Ben’ny tanàna.

Zava-dehibe ny famerenana ny firaisankina eo anivon’ny olona sy ireo rafitra misy ao anatin’ny fiaraha-monina.

Firaisankina eo amin’ny taranaka : ny tanora, ny ray aman-dreny sy ireo  zokiolona dia tokony hahay hiara-hiaina indray, ao anatin’ny fandalàna ny fihavanana, ny kolontsaintsika ary ny lalàna.
Tokony samy manana ny toerana misy azy avy ny tsirairay ao anatin’ny firaha-monina. Tokony samy handray ny andraikiny avy ny tsirairay, ka samy hanana ny toerany, ny andraikiny ary ny fahamendrehany.

Singanina manokana ireo zokiolona, izay naetry tany amin’ny toerana tsy mendrika ny kolontsaintsika, tsy mendrika ny taonany, tsy mendrika ireo zava-bitany ho antsika. Manana adidy ny hamerina azy ireo ao amin’ny fiaraha-monina isika.

Ao amin’ny fokonolona no hiresahana ireo olana, ireo tetikasa ary ireo fanapahan-kevitra mikasika ny fokontany. Ny komitin’ny olon-kendry, izay solotenan’ny zokiolona dia handray anjara mavitrika ao anatin’ireo dinika.

Firaisankina eo amin’ny samy Fokonolona : Tokony ho arovana ny fifanakalozana ara-kolontsaina mba hanamafy ny firaisankina. Hisy fikarakaràna manokana momba ny famoronana sy ny mari-tranon’ireo toeram-ponenana sy tanàna sosialy.

Firaisankina eo amin’ny mpitarika sy ireo mponina : Tsy maintsy hiankina aminin’ny fokontany ny kaominina eo anivon’ny fandraisana fanapahan kevitra. Izy ihany koa no antoky ny fanatanterahana sy tompon’andraikitra ara-bolan’ireo zava-miseho eny an-toerana.

8 VELIRANON'IARIVO 
1
FANATSARANA SY FANOHANANA NY MAHASOA NY MPONINA

 

 

Noho ny filàna maika sy lehibe takian’ny vahoaka, ity fandaharan’asa ity dia hiompana bebe kokoa any amin’ny asa sosialy.
Ny laharam-pahamehana dia ny fanatsaràna miandalana ny fari-piainan’ny mpiara-belona, izay manao laharam-pahamehana ireo zo fototra tokony hananan’ny mponina :


        - Ny fisitrahana rano madio, ny toeram-pivoahana, ny toeram-pidiovana ho an’ny rehetra
        - Ny fahadiovan’ny tanàna, ny fitantànana ny fako sy ireo rano maloto
        - Ny fahazavana ho an’ny rehetra
        - Ny fisitrahana tobim-pahasalamana akaiky ny mponina
        - Ny fanabeazana ho an’ny ankizin’ny kaominina
        - Ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana


Ny fanadiovana ny fitantanam-bolan’ny kaominina dia ahafahana mahazo vola entina manao asam-pokonolona (HIMO) izay hankinina amin’ny RF2 ho fikajiana ireo fokontany, ho fidiram-bola ho an’ny tsirairay, ary hampandray andraikitra ireo fokontany.

 

Fanampiana ara-tsosialy

 

 • Fampitomboana ireo toeram-pandraisana olona (CAS) ka ho itarina ny andraikiny
  amin’ny fandraisana ireo tra-doza sy niharan’ny herisetra.
 • Fanorenana toeram-pandraisana alina ho
  an’ireo tsy manan-kialofana.
 • Fampiverina ireo tsy manan-kialofana ao anatin’ny fiaraha-monina, iarahana miasa
  miaraka amin’ny akany AKAMASOA sy ny UNICEF.
 • Fametrahana toeram-pandraisana vonjimaika ho an’ireo ankizy iharam-boina
  sy vehivavy iharan’ny herisetra isaky ny boriboritany.
 • Fametrahana fandaharan’asa fanampiana ara-tsosialy ho an’ireo ankizy iharan’ny
  herisetra
 • Fametrahana fandaharan’asa filamatra ho an’ny fanorenana toeram-piandrasan-jaza
  ho an’ny daholobe
 • Fanamoràna ny fahafahan’ireo manan-kilema manatona ny tranon’ny kaominina.
 • Fametrahana toeram-pisakafoanana ho an’ireo zokiolona
 • Hampitomboina ireo hotely zazakely ho an’ny ankizy latsaky ny 6 taona

 

 

« Mila miara-mientana isika mba hamerina ny fahaiza-miaina ao anaty fiaraha-monina, ary hanova ny fomba fisainana ka hanorina fanentanana sy fiainana izay mendrika antsika »

 

Fampianarana

  • Fanavaozana ary famatsiana fitaovana manara-penitra ireo sekoly fanabeazana fototra (SFF) eto an-tanàna
  • Fametrahana toeram-pisakafoanana manara-penitra, izay manaja ireo otrikaina ilaina eny amin’ny SFF.
  • Fametrahana fampianarana manokana ho an’ireo tsy maharaka any am pianarana, fanabeazana ara-pitondran-tena miaraka amin’ny mpampianatra sy ireo zokiolona.
  • Famatsiana toeram-pianarana mazava, maoderina ary voaaro ahafahana manao enti-mody sy kilasy hariva ho an’ireo tanana sasantsasany.
  • Famatsiana « tablette » ireo toeram-pianarana, hatao nomerika ireo bokin-tsekoly sy ireo fampianarana fanabeazana ara-pitondran-tena.

 

 

Fahasalamana manakaiky ny mponina

  • Fanavaozana ary famatsiana fitaovana manara-penitra ireo tobim-pahasalamana (CSBII) 4 eto amin’ny Kaominin’Antananarivo Renivohitra (KAR)
  • Fanorenana tobim-pahasalamana vaovao ireo boriboritany roa (2) mbola tsy manana
  • Fanavaozana ny toeram-pitsaboana nify ao amin’ny Birao Monisipalin’ny Fahadiovana (BMH) sy ireo tobin’ny mpamono afo izay efa ela tsy voakarakara.
  • Fanavaozana ny tobim-piterahan’ny kaominina ao Namontana mba ahafahana mandray ireo reny sahirana
  • Fanitarana ny andraikitry ny tobim-pahasalamana CSB II
  • Hasiana kamiaom-pitsaboana mandehandeha sy arifomba ahafahana manao fizahana akaikin’ny mponina, indrindra raha sendra loza voajanahary.
  • Hasiana fiaram-pitondràna marary monisipaly izay atao amin’ny vidiny mirary
  • Hatao izay hananan’ny tobim-pahasalamana (CSB II) izay rehetra ilaina amin’ny famatsiana fanafody sy fitaovana.
  • Fampiroboroboana ireo ivon-toerana manampy eo amin’ny saram-pitsaboana, izay misokatra ho an’ireo sahirana
  • Hatao izay hahafahan’ny ankizy eny amin’ny SFF ahazo fizahàna fitsaboana manakaiky azy.

BMH

Fampiharana mandaitra ny fehezan-dalàna monisipaly momba ny fitandremam-pahasalamàna :

  • Fahadiovan’ny renivohitra
         o Police sanitaire
         o Salubrité publique
         o Sécurité publique
         o Tranquillité publique
  • Areti-mifindra
  • Fahafatesana
     

Fanatsaràna ny fisitrahana rano fisotro madio, fitandremam-pahasalamana, ary ny fahadiovana

Fotodrafitrasa ara-pahasalamàna

Fanorenana toeram-pivoahana, toeram-pidiovana ary toeram-pantsakan-drano

  • Hasiana toeram-pidiovana manara-penitra isaky ny SFF.
  • Hasiana toeram-pivoahana azo afindra ihany koa eny amin’ireo toerana manahirana..
  • Hatao maimaimpoana ireo toeram-pivoahana ho an’ny daholobe ary ho karakaraina isan’andro miaraka amin’ireo fokontany sy fikambanana.
  • Fampitomboana ireo fandavahan-drano hameno sinibe ahafahana mamatsy ireo toeran-drano.
  • Hasiana siniben-drano eny amin’ny faritra stratejikan’ny kaominina, ary ampiarahina amin’ny rafitra fanodinana ranon’orana.
  • Hiara-hiasa amin’ireo minisitera voakasika sy ireo mpiara miombon’antoka.
  • Fametrahana ny rafitra maharitra ho fitantanana sy fikajiana ireo fananana iombonana izay mifanaraka amin’ny fehin-dalàna mikasika ny rano.
  • Fampivoarana ny fanajan’ny fokonolona ny soa iombonana.
  • Fitantanana ny saram-pivarotan-drano eny amin’ny toeram-pantsakàna.
  • Fanabeazana ireo mpianatry ny SFF momba ireo toetra mahomby ho an’ny fahadiovana.

 

Fahadiovan-drano : ireo rano
maloto sy ranon’orana

 

 • Hazavaina amin’ny antsipiriany ny andraikitr’ireo
  mpandray anjara :
  o Lakan-drano voalohany : APIPA (Andriantany)
  o Lakan-drano faharoa : SAMVA (Fanariana ny
  lakan-drano voalohany)
  o Lakan-drano fahatelo (KAR/Fokontany)
 • Havadika kovetam-pitahirizan-drano, misy sivana,
  ireo toerana mitahiry rano tsy ilaina.
 • Haverina amin’ny laoniny ny lalam-pivoahan-drano sy
  ny fanadiovana ny lakan-drano rehetra eny anivon’ny
  fokontany.

 

Fotaka maloto

 • Hampanarahana rafitra ny asan’ny mpanadio fotaka
  sy maloto
 • Hampitomboina ireo toerana manao asam-
  panodinana misy, ho jiron’ny tanàna na koa etona ho
  an’ny tokantrano

 

 

Fahadiovana

  • Fampahafantarana ny lalàna sy fitsipika manankery
   misahana ny fitandremam-pahasalamana an-
   drenivohitra
  • Fanabeazana ireo olom-pirenena mba hiova toetra
   sy fitondran-tena
  • Fanetsehana ny ambaratonga rehetra ary ho
   ampiharina ny sazy
  • Hatao modely ny mpiasan’ny kaominina

 

 

 

Fitantanana ireo fako / Fanadiovana ireo lalana, lalan-
kely, sisin-dàlana, ary tatatra

  • Fanomezana andraikitra ny tokantrano tsirairay, ny mpivarotra, ny orinasa amin’ny fanadiovana ny misy azy sy ny manodidina.
  • Ny KAR no tokony ho tompon’andraikitry ny SAMVA.
  • Havaozina ny rafitry ny RF2 ho tena sampan-draharaha manokan’ny KAR.
  • Hasiana rindran-damina vaovao ny fandraofana ireo fako amin’ny alalan’ny RF2.
  • Iarahan’ny Fokontany sy ny KAR miantoka ny karaman’ny RF2
  • Hatevenina ny isan’ny RF2 isaky ny misy asam-pokonolona (HIMO) izay iantohan’ny KAR.
  • Ho raràna tsikelikely ny fampiasana harona plastika eto Antananarivo Lehibe.
  • Hanara-maso ny fahadiovan’ny tanàna sy lalan-kely ireo mpiasa monisipaly
  • Ho saziana mafy ireo manary fako tsy manara-dalàna.

 

 

 

  • Hampitomboina ireo toeram-panariana fako ambaratonga voalohany (RF2) sy ireo antonontonony (dabam-pako)
  • Hampanajaina ny fotoan’ny fanariam-pako
  • Hapetraka ny lamina mahomby momba ny fandraofana sy fitaterana ny fako
  • Hampiharina ny fitsipiky ny fahadiovana ho an’ny mpivaro-kena sy mpivaro-trondro
  • Hapetraka isaky ny foibem-barotra vaventy ny rafitra fanavahana sy famerenana ireo pila efa niasa, takamoa, plastika ary hijery mpiara-miasa ho fanodinana azy ireny.
  • Hamporisihina ireo mpivaro-tsakafo eny amoron-dalana hiditra ami’ny sehatry ny ara-dalàna sy hanàja ny fitandremam-pahasalamana
  • Hapetraka ny tetika ho fanomezan-danja ny fako ho famokarana herinaratra
  • Hasiana fandaharan’asa ho an’ny fanadiovana ireo fako plastika (izay iarahana miasa amin’ny ireo fikambanana tsotra sy ireo tsy miankina amin’ny fanjakàna)
  • Hapetraka miaraka amin’ireo mpanao taozava-baventy, ny toeram-panariana fako ho
   azy ireo.

 

 

 

 

 

 

Fitandrovana ny fandriampahalemana sy
ny filaminam-bahoaka

Fandriampahalemana

  • Hazavaina ireo lalana sy lalan-kely.
  • Hasiana fomba vaovao hanazavana ny tanàna amin’ny alalan’ny masoandro
  • Hapetraka ny fifanarahana amin’ny JIRAMA mba hametrahana ireo andraikitry ny tsirairay
  • Hasiana tsato-by vaovao izay misy fiarovana amin’ny fandrobàna sy fanimbana
  • Ho isaina ireo takamoa simba, ho vidiana, ary iaraha-miasa amin’ny JIRAMA ny fanoloana azy
  • Hampandraisina andraikitra ny fokontany tsirairay mba hiaro ireo fananana iombonana isaky ny faritra misy azy
  • Hapetraka ny toby fitandroana filaminana manakaiky ny mponina
  • Hiara-hiasa amin’ny polisy nasionaly, indrindra amin’ny fametrahana borigady mitambatra
  • Fametrahana vavahady fiarovana eny amin’ireo toerana mafana mety hitera-doza, ary hisy fiaraha-miasaamin’ny fokontany
  • Hasiana fakan-tsary fanaraha-maso eny amin’ireo toerana mampitebiteby
  • Hasiana toerana monisipaly ho fanaraha-maso ny fifamoivoizana sy ireo toerana mampitaintaina
  • Hofanina ary ho hamafisina ireo loharanon-mpitaovana sy ny mpiasa ao amin’ny polisy monisipaly
  • Hapetraka ny antso an-tariby maimaimpoana ho fifandraisana amin’ny vahoaka (laharana maitso)
  • Hampiharina ny fehezan-dalàna mikasika ny fivarotana zava-pisotro mahamamo ivelan’ny toerana nahazoan-dalana sy natokana ho an’izany
  • Filaminam-bahoaka
  • Ho raisina ny fepetra manoloana ireo tabataba manelingelina ny filaminam-bahoaka
        o Tabataba atoandro na alina
        o Fitaovana fanamafisam-peo
  • Fampiharana hentitra ireo fotoam-pisokafana sy fikatonan’ny « bar » sy « karaoke »


Filaminam-bahoaka

  • Ho raisina ny fepetra manoloana ireo tabataba manelingelina ny filaminam-bahoaka
           o Tabataba atoandro na alina
           o Fitaovana fanamafisam-peo
  • Fampiharana hentitra ireo fotoam-pisokafana sy fikatonan’ny « bar » sy « karaoke »

 

Fiarovana sivily sy fitantanana ireo loza voajanahary

  • Hotolorana kamio vaovao ireo toby mpamono afo
  • Hasiana toby vaovao eny amin’ireo boriboritany mbola tsy manana (faha2, faha4, faha5)
  • Hatsaraina ary hampitomboina ireo paompi-drano famonoana afo
  • Hasiana borigady manokana afaka mivezivezy ho an’ny loza tampoka
  • Hamafisina ny fahafahan’ny vahoaka miaritra amin’ireo loza voajanahary (rivo-doza, tondra-drano, horohoron-tany...)
  • Fanorenana sekoly monisipaly ho an’ireo mpamono afo izay afaka mandray mpamono hafa avy any amin’ireo tanan-kafa

Fanovana ny foto-pisainana

Fiovan’ny toetsaina sy fanabeazana ara-pitondratena

  • Fanamafisana ny maha-modely ny mpitondra (fitondratena).
  • Hiady amin’ny tsy fanaraham-pitsipika (tsy fanajàna, tsy fanarahan-dalàna, tsy fandraisana andraikitra amin’ny olom-pirenena iharan-doza...)Haverina ny fandaharan’asa momba ny fanabeazana ara-pitondratena eny amin’ny sekolim-panjakàna
  • Hamorona sy hampiana tosika ireo hetsiky ny olom-pirenena miady amin’ny tsy fanaraham-pitsipika
  • Hamorona fiombonanan’ireo tsara sitrapo eo amin’ny sehatra isan-karazany (mba hanamafy ireo
   mpiasan’ny kaominina : mpamono afo, mpitsabo, fiarovana ny tanàna...)
  • Hiara-hiasa amin’ireo fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakàna, ireo mpiara-miombona antoka teknika sy ara-bola ary fikambanana eny amin’ny fokontany, izay iarahana amin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena ary ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny serasera ho an’ireo hetsika maha olom- pirenena.
  • Ho velomina indray ny onjam-peo sy ny fahitalavitry ny KAR
 
2
ADY AMIN’NY KOLIKOLY, FAMPIROROBOANA NY FITANTANANA TSARA RINDRA SY NY MANGARAHARA AO ANATIN’NY KAOMININA

 

 

Efa mahenika ny fiainana andavan’andron’ny mponina ny kolikoly, amin’ny zavatra rehetra, n’aiza n’aiza, ary na oviana na oviana. Ny marefo no tena matetika iharan’izany.


Ny ady amin’ny kolikoly dia aniisan’ny fototry ny fitantanana ny tanàna. Tsy maintsy ho hentitra izany ary tsy mitanila : tsy hisy fandeferana.


Mila ny fiarahantsika rehetra mientana izany mba hiarovana ny olom-pirenena amin’izay fikarakarana taratasim-panjakàna rehetra sy mba hamerenana ny fitokisana eo amin’ny olom-boafidy sy ny vahoaka.


Ny kaontin’ny kaominina dia hatao mangaraharaha tanteraka, ary voaaramaso.

 

 

 

 

ADY AMIN’NY KOLIKOLY, FAMPIROROBOANA NY FITANTANANA TSARA RINDRA SY NY MANGARAHARA AO ANATIN’NY FITANTANAN’NY KAOMININA

  • Hapetraka ho mangaraharaha ny fanarahamaso, ny fitsirihana ary ny fanamarinam-bola
  • Hatao izay ahazoana ny fanamarinana « quitus » avy amin’ny mpanolotsaina monisipaly sy ny minisiteran’ny vola sy ny tetibola.
  • Hangataka fiaraha-miasa sy fanampiana amin’ny Fitsarana ny kaonty ho an’izay fanarenana tokony hatao
  • Mangarahara :
   • Fametrahana politikan’ny serasera amin’ny sehatra lehibe
   • Famolavolàna ny bokin’ny fomba fanarahan-dalàna isaky ny sampam-pitantànana
   • Fanehoana eny amin’ny peta-drindrina ireo anaran’ireo tompon’andraikitra
   • Fametrahana « birao tokana » ho fandoavam-bola rehetra
   • Fametrahana ny fenitra arak’asa
  • Tsy fitanilàna :
   • Fanehoana ny fe-potoana fikarakaràna taratasy
   • Tranon-kevitra
  • Ny fifanampiana :
   • Fampilazàna sy fanohanana ireo fangatahana rehetra
   • Famoronana sampan-draharaha hisahana ny fandraisana ireo fitoriana
  • Fanarahamaso matetika ataon’ny sampan-draharaha mifandray amin’ny foibe momba ireo rantsana afaka manome fanomezan-dàlana, fanorenana, toeran-tsena sns...

 

 

 

  • Famolavolana fandaharan’asan-tserasera momba ny andraikitra sy toeran’ny KAR sy ny olom-pirenena tsirairay avy.
  • Famatsiana fitaovam-piasana mahomby ireo sampan-draharaha isaky ny boriboritany (solosaina, skanera,...)
  • Fametrahana tahirin’angona an’ny kaominina (kopia, fahaterahana, toeram-ponenana, karapanondro...)
  • Fampifandraisana ireo boriboritany enina amin’ny tambajotra sy tranonkala
   Fametrahana rafitra ho fitantanana ny toeram-piandrasana eny anivon’ny sampan-draharaham- panjakana
  • Fanatsarana ny sampana miady amin’ny kolikoly ao amin’ny kaominina : fiaraha-miasa miaraka amin’ny Bianco sy ny « Transparency International Initiative Madagascar »
  • Fisavàn’ny IGE ny kaonty.
  • Fametrahana toeran-tserasera handraisana ireo fitarainan’ny mponina mikasika ny kolikoly nahazo azy tao amin’ny kaominina.
  • Fampidirana ireo fitarainana momba ny kolikoly sy ny tsy fahafam-po ho fanatsaràna ny fitantanan’ny KAR.
 
3
IREO TSENA KELY, FOTOTRY NY FANDROSOAN’NY TOEKAREN’NY TANANA NY FANDRAHARAHANA, ANTOKY NY FAMPANDROSOANA

 

 

Ireo tsena kely dia tokony ho tohanana ary hampiana satria izy ireny no mamelona tokantrano maro. Kanefa, tokony hasiana lamina tsara ary tokony ho ara-dalàna.


Ny fampidirana ao amin’ny sehatry ny ara-dalàna ireo izay mbola tsy anaty rafitra dia fototra iray ijoroan’ny rariny sy ny hitsiny ara-tsosialy sy ara-toekarena.
Homena zo izay voafaritry ny lalàna ny mpivarotra, indrindra mba hampaharitra ny asany. Manana adidy ho an’ny fiaraha-monina izy ireo amin’ny maha mpivarotra azy.


Tokony samy hanana ny toerany avy isika tsirairay ao anatin’ny fiaraha-monina.
Ny arabe dia natao ho an’ireo fiara, ny sisin-dàlana ho an’ny mpandeha tongotra, ary ny tsena ho an’ny mpivarotra. Andraikitry ny kaominina ny manitatra sy mandamina ireo tsena, manamboatra ireo sisin dàlana sy ny lalana.
Ny tsenam-pokontany milamina sy voaaro dia isan’ny lalana iray ho fampiroboroboana ny varotra akaiky ny monina sy ny firaisankinan’ny vahoaka.


Andraikitry ny Kaominina no mametraka toeram-pandraisana sy fanohanana ireo tanora ho fanokafana ny orinasana, fampiroboroboana ny fandraharahana maitso sy ny fandraharahana ara-teknolojika.

 

 

IREO TSENA KELY, FOTOTRY NY
FANDROSOAN’NY TOEKAREN’NY TANANA

 

Fampanarahan-dalàna ireo mpivarotra
mandehandeha (sisin-dàlana sy arabe)

 

 • Hampanarahan-dalàna ireo asa madinika amin’ny alalan’ny fanomezana kara-piasana
  isaky ny sehatr’asa, ary ho amporisihina ny fametrahana rafitra isaky
  ny sehatr’asa (mpivarotra kojakojam- piarakodia, mpivarotra hanimasaka, mpivarotra anana)
 • Hamafisina ireo fikambanan’ny mpivarotra ary hatsaraina ny fifandraisana miaraka amin’ny KAR
 • Hampiakarina ny tsena sasan-tsasany ary hasiana toeram-piantsonan’ny fiarakodia ao ambany
 • Hatao lalan-tongotra ny ampahan-dàlana sasantsasany mandritry ny andron’ny tsena
 • Ho entanina ireo mpivarotra ho madio, hahay handraoka sy hanary ny fako ao amin’ny
  toeram-panariam-pako, ary koa mba tsy hanentsina ny fivoahan’ny rano maloto
 • Hosaziana tsy misy fepetra ireo mpamatsy fitaovana ireo mpivarotra mandehandeha
 • Hasiana lisitra sy fanisàna ireo mpivarotra

 

Fanorenana toeram-
pivarotana manara-penitra

 

 • Havaozina ireo tsenam-pokontany
 • Hanorina kioska manaraka ny rafitra isaky
  ny sehatr’asa
 • Hamoraina ny fifandaminana eo amin’ireo
  mpampiasa ary homena andraikitra izy
  ireo.
 • Hanorina tobi-pivarotana lehibe na tsena
  ambony rihana voatokana.
 • Hapetraka ny toerana manokana
  hivarotana fiarakodia efa niasa,
 • Hasiana fanamafisam-peo eny amin’ny
  toerana sasantsasany toy ny tsena.

 

Fampivelarana ny toetsaina mpandraharaha ho an’ny mpivarotra

 • Hapetraka ny sata misahana ny mpivarotra ara-dalàna ary hodinihina ny rafitra fandoavan-ketra
 • Hofanina sy ho tohanana ireo mpivarotra amin’ny fitantanam-bola tsotra
  Hampahafantarina sy hofanina momba ny fehezan-dalàna sy ny fanaraham pitsipika
 • Hampiarahina ny fampiofanana fandraharahàna
  Ho entanina ny mpivarotra amin’ny fanajàna ny fananana iombonana sy ny tombotsoa iombonana
 • Fandraisana anjara amin’ny asa fanarenana / fikajiana
 • Halamina ireo topam-pamokarana sy fivezivezin’olona amin’ireo tanana hafa mba hampitombo ny fifandraisana
 • Ho entanina ireo mpivarotra anana sy legioma momba ny lanjan’ny vokatra biolojika.

 

FANDRAHARAHANA, ANTOKY NY FAMPANDROSOANA

 

  • Fandaharan’asa ho an’ny taninketsan’ny orinasa eo amin’ny kaominina :
           o Fanofanana arak’asa iarahana amin’ny CCIA
           o Fanofanana eo amin’ny fandraharahana
           o Fahazoana famatsiam-bola
           o Sehatra ho fanampiana ny fandrosoan’ireo orinasa
           o Fametran-drafitra (sekretarià iombonana sy ivon-toerana amin’ny fitantanana kaonty)
           o Fampiroboroboana ny fanofanana ireo fikambanana mpanadraharaha

 

  • Fandaharan’asa manokana atokana ho an’ny vehivavy sy ny tanora
  • Fanomezana asa mendrika
  • Fampiroboroboana ny toetsaina mpandraharaha
  • Famporisihana ny fampiasana ireo tanora eto antananarivo (18 ka hatramin’ny 35 taona)

 

 

 

  • Fampiroboroboana ny toetsaina tia mandraharaha eny anivon’ny sekoly :
           o Hetsika isan-karazany sy fifaninana
           o Fanohanana, fandrindràna na fitsaràna ireo fifaninànan’ny tanora mpandraharaha
           o Fanofanana ireo mpianatra amin’ny tontolo nomerika.
  • Famporisihana ny fiaraha-miasa miaraka amin’ireo fikambanan’ny mpampiasa :
           o Fifanakalozan-kevitra sy fifanampiana
           o Fanomezana asa vaovao miaraka amin’ny fanofanana
           o Fizarana traikefa miaraka amin’ireo tanora mpandraharaha
  • Famporisihana ny fandraharahana nomerika amin’ny alalan’ny fanorenanana trano monisipaly ho an’ny teknolojia.

 

 

 

 
4
ADY AMIN’NY FITOHANAN’NY FIFAMOIVOIZANA

 

 

Manana andraikitra hanatsara ny fitantanana ny fitaterana eto an-drenivohitra ny kaominin’Antananarivo.

Ny firindran’ny fifamoivoizana dia miankina amin’ny fanarahana ireo fitsipika izay
mihatra amin’ireo mpamily rehetra eto an-drenivohitra, fa indrindra koa ireo mpandeha tongotra.

Zava-dehibe ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ireo mpanasazy eny an-dalam-be mba hampihatra an-tsakany sy an-davany ny lalànan’ny fifamoivoizana.

Hanorina sy handamina ny toeram-piantsonan’ny fiarakodia isika mba hirindra ny fijanonan’ny fiara.

Tsy ho feno setroka intsony i Antananarivo ary tsy ho lasa tananan’ny fitohanan’ny fiarakodia intsony.

 

 

 

Fanamafisina ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny fifamoivoizana an-tanan-dehibe

   • Hapetraka ny borigady fanaraha-maso ireo polisy miara-miasa amin’ny KAR
   • Hamafisina ny fiofanan’ireo polisy monisipaly amin’ny ady amin’ny kolikoly
   • Iaraha-miasa amin’ny BIANCO, dia hametrahana ivon-toeram-pifandraisana (zotra maitso iadiana amin’ny kolikoly) mba handraisana ireo fitarainan’ny vahoaka iharan’ny tsy ara-dalàna na vavolombelona ara-kolikoly.
   • Fametrahana fakantsary fanarahamaso ny fifamoivoizana
   • Fampiakarana ny sandan’ny lamandy ary ho tohanana ireo mpanasazy
   • Hatao maoderina sy nomerika ny fomba fanasaziana
   • Hankinina amin’ny DGSR (Direction Générale de la Sécurité Routière) ny ny fikarakarana ny fizahàna fiara, ary homena andraikitra hafa ny OMAVET

Fanatsaràna ny fitantanam-pilaharana eny amin’ny fiandrasana taxibe

   • Hatsaraina ary hafindra eny amin’ny toerana malalaka ary lavitry ny sampanana ny toeram-piandrasana taxibe
   • Hasiana filaharana manokana ho an’ireo zokiolona, vehivavy mitondra vohoka ary ireo sembana
   • Hampahatsiahivina ary ho hamafisina ny sazin’ireo mpitondra taxibe noho ny tsy fanajana ny toeram-pialan’ny mpandeha
   • Hasiana fiaraha-miasa eo amin’ny KAR sy ireo mpitantana takelaka dokam-barotra (Ny fiandrasana taxibe dia hatao takelaka dokam-barotra)

Fampihenana ny fitohanan’ny fiarakodia

   • Halamina ireo topan’ny fivezivezin’ny fiara (Lamina vaovaon’ny fifamoivoizana)
   • Ho fehezina ny fivezivezena amin’ny alalan’ny fampiharana hentitra ny lalànan’ny fifamoivoizana
   • Hapetraka ny fanomezan-dàlana hitondrana « moto »
   • Hapetraka ny borigady mivezivezy manaramaso ny fifamoivoizana
   • Ho tolorana fiara mpaka fiara ny KAR
   • Hampanajaina ny lalàna mifehy ny hamafy sy ny antsipiriany ara-teknikan’ireo fiara kodiaran-droa
   • Harenina ireo takela-by mahakasika ny fifamoivoizana
   • Hasiana toeram-piantsonana ifandimbiasana eny amin’ny kion-dalana sasan-tsasanyHatsaraina ireo toeram-pijaonan’ny fiara ary hamorona vaovao misy rihana
   • Hapetraka ny fisian’ny fiara fitateram-bahoaka ny hariva (amin’ny 7 ora ka hatramin’ny 9 ora alina)
   • Hatsaraina ny rafi-pametrahana lamandy sy sazy
   • Hanorina toeram-pitahirizana fiara tratry ny sazy
   • Hasiana toeram-pamotehana fiara
   • Hampanarahina fotoana ny ora fivezivezen’ireo sarety sy posy
   • Ny sarety manana kodiarana « pneu » ihany no mahazo mivezivezy
   • Hasiana lalana manokana amin’ny toerana mety izany, ho an’ny sarety sy posiposy
   • Hasiana lalana manokana ho an’ireo mpandeha bisikileta ho fanentanana ny olona tsy handeha fiarakodia foana
   • Hasiana tetikasa vaovao ho fandrindrana ny fitateram-bahoaka
   • Hampiroboroboana ny fitaterana ambony rano amin’ny ireo toerana mety izany
   • Homena fiofanana ireo mpitondra taxi amin’ny fahaiza-miaina sy fanetretena
   • Hasiana fanadinana sy fangatahan-dalana manokana ho an’ireo izay te ho mpitondra fiara taxi na taxibe
   • Hampatsiahivina sy hamafisina ireo lalàna sy fehezan-dalàna manankery misahana ny fifamoivoizan’ny fiara
   • Fanentanana momba ny fanajàna ny mpandeha tongotra sy ny toerana fiampitana
   • Ho raràna ireo fiantsonana eny amin’ny sisin-dàlana
   • Ho entanina ireo mpitondra fiara mba hamela toerana eo anelanelany ho an’ireo mpitondra « moto »
   • Hampiharina tsikelikely ireo fenitry ny aro-loto izay hajaina mandritry ny fizahana ny fiara
   • Ho entanina ny taxi-moto hiofana momba ny sehatr’asa sahaniny amin’ny alalan’ny fahazoana kara-piasàna

 

 
5
NY FANATANJAHANTENA SY NY FIALAMBOLY, FANAINGA MAMPIRAY HINA NY TANORA

 

 

Tanora salama, voaaro amin’ny zava-mahadomelina sy ny zava-pisotro mahamamo, tsara fanabeazana sy voahofana no harena voalohan’ny fiaraha-monina. Tsy maintsy omena azy ireo ny fomba hahafahany mivelatra amin’ny alalan’ny fanatanjahan-tena sy ny hetsika ara-tsaina mampivoatra mba hampiroboroboana ny firaisankina sy ny fifandraisana ara-piarahamonina.


Ny fanetsehana ireo fikambanana, ny famerenana ireo fifaninanana ara-
panatanjahan-tena sy ara-tsaina eny anivon’ny sekoly dia hampivelatra foto-
pisainana izay ilaina amin’ny fandrosoan’ny tanora.
Izany fandaharan’asa izany dia mba ahafahan’izy ireo ho mafy sy mavitrika, mitondra avo ny ambopom-pirenena


Hanao ezaka manokana ny kaominina ho fanavaozana sy fanatsaràna ireo
fotodrafitr’asa ho an’ny fanatanjahan-tena izay efa ratsy.

 

 

Fametrahana rafitra
ara-panatanjahantena sy
ara-pialamboly

 • Hasiana toeram-pialamboly eny amin’ny fokontany
 • Hampitomboina ireo kianja fanaovam-baolina eny
  amin’ny fokontany
 • Hanorina tranoben’ny tanora
 • Hampiasaina ny taranja be mpilalao ho fanainga mampiray hina ny tanora sy ho tia mandray anjara
  amin’ireo fifaninana misy

Famporisihana ny fandraisana
anjaran’ireo fikambanana tanora
eny amin’ny faritra sy nasionaly
(Ny tanora no
voromaherin’Iarivo)

 • Hasiana fifaninanana eo amin’ny samy fikambanana
 • Ho entanina ny fikambanana amin’ireo voka-dratsy
  ateraky ny zava-mahadomelina

Haverina ny fifaninanana ara-
panatanjahantena eo anivon’ny
sekoly ambaratonga voalohany
sy faharoa

 • Hamorona fandaharan’asa amin’ny haino aman-jery mahakasika ny tanora eo anivon’ny kaominina
 • Halamina ny fifaninanana isan-tsekoly, iarahana amin’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena

 

Hamorona sy hamolavola fandaharan’asa ho an’ny serasera, fampahafantarana ary fanentanana ho an’ny tanora sy ny fikambanany

 • Mamorona rindranasa haino aman-jery natokana ho an'ny tanora sy ny fampiroborobona ny fahatanorana ho an'ny tanora any amin'ny ambaratonga monisipaly

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
6
ANTANANARIVO , TANANA MAINTSO

 

 

Mijaly amin’ny tsy fahampian’ny zava-maitso i Antananarivo. Mijaly amin’ny tsy fahampian’ny tontolo maitso i Antananarivo. Mijaly amin’ny fahalotoana Antananarivo.


Hanajary tontolo maitso ny kaominina eny amin’izay toerana rehetra azo anaovana izany. Afaka hisitraka izany ny mponina eny amin’ny fokontaniny avy ary ihany koa eny amin’ireo valan-javaboary lehibe, izay hohatsaraina ihany koa.


Ireo tanin’ny kaominina rehetra ivelan’ny ivon’ny tanàna dia hovolena hazo avy amin’ny taninketsan-janakazo sy ireo tahirijava-maitso an’ny Kaomina izay adino.


Ny fanangonana ireo fako dia vaidohandraharaha amin’ny fanadiovana ny tanàna.
Ny fanodinana ireo fako ireo dia loharano hahafahana mamokatra angovo maitso
sy madio hanampiana ny famatsian-jiro ho fanazavana ny tanàna

 

 

Hampitomboana, hamoronana
ary ho kojakojaina ny tontolo
maitso vaovao

 • Hamoronana tontolo maitso vaovao, valan-javaboary botanika ary zaridaina
 • Hapetraka ny fiaraha-miasa amin’ny orinasa, ireo klioba eo ami’nny sehatry ny fanamboarana sy fikolokoloana toerana maitso an-drenivohitra
 • Hatao laharam-pahamehana ny fikajiana sy ny fanondrahan’ireo tsy an’asa ny tontolo maitso
 • Hampiroboroboana ireo fandaharan’asa fanorenana
  taninketsam-boninkazo

Hamafisina sy ho tohanana ny
fitantanana ny valan-javaboary
ao Tsimbazaza

 • Hasiana fiaraha-miasa miaraka amin’ny Minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika momba ny fanomezam-pitantanana ny valan-javaboary Tsimbazaza
 • Hatao maimaim-poana ny fitsidina ny valan-javaboary Tsimbazaza ao amin’ny zaridaina, ary misy sarany ny ao amin’ny biby

Fambolena manodidina ny
renivohitra

 • Hampiroboroboana ny fandaharan’asa momba ny fambolena tsy manara-toetrandro
 • Hampiroboroboana ny fanaovan-jaridaina ao an-tanàna
 • Hampiroboroboana ny fambolena mijidina

Hampiharina ny politika
fitahirizana sy fiarovana ny
tontolo maitso efa misy

 • Hatevenina ny fitantanana sy ny fikajiana ny tontolo maitso efa misy
 • Ho fantarina sy ho azo ambolena ireo toerana eto an-drenivohitra
 • Hamboly hazo maro eny amin’ireo toerana voafaritra
 • Hasiana fandaharan’asa ho fambolen-kazo eny amin’ireo vohitr’Analamanga
 • Hasiana fanarahamaso matetika ireo fambolena efa vita
 • Harovana ny lakan-drano sy  renirano Vohitsara
 • Hasiana fiaraha-miasa eo amin’ny SNGF, MNP ary ny MEF
 • Hamboarina ny zaridainan’Ambohijatovo.
 • Hofehezina Ikopa sy Mamba hitahiry ny ekolojia'ny toeram-pambolena sy fiompiana amin'izao fotoana izao.
 • Hamboarina ny sisin’ny lakan’Andriantany ary
  hamoronana tontolo maitso
 • Hmboarina ny sisin'ny lakandranon'i Andriantany ary atao tontolo maitso. Hasiana voa azo iampitana

 

 
7
ANTANANARIVO, RENIVOHITRA ARA-KOLONTSAINA SY ARA-TANTARA

 

 

Antananarivo dia tanànan’ny maritrano voarindra sy soa, ny lalankely dia mafafinaritra lalovana eny amin’ireo tanàna niorina fahiny, toerana fitazanana tena mahafinaritra, ary ireo harena maro eo aminy. Ireo rehetra ireo dia mendrika ny omen-danja, ho an’ny hambompontsika, ary ho an’ny fizahan-tany ihany koa.
Hojerena manokana ny fikajiana azy ireo sy ny fanavaozana azy ary ny fampiasana ireo harena tsy manampaharoa ireo ho an’ny taranaka ankehitriny sy ny fara aman-dimby.


Ny fampiroboroboana ny kolontsaina eny anivon’ny tanàna amin’ny alalan’ny « kianjan’ny fokontany » dia hahafahana manome lanja ny hira gasy, ny tantara an-dampihazo ary ny dihy. Havaozin’ny Kaomina ireo Tranompokonolona ary haverina amin’ny antom-pisiany.

 

 

 

Famporisihana ireo hetsika fanehoana ny fahasamihafana
amin’ny alalan’ny firoboroboan’ireo orinasam-pamoronana
sy ara-kolontsaina

  • Fametrahana politika ara-kolontsainan’ny kaominina
  • Hasina tahirin’angona ho an’ireo rafitra misehatra amin’ny kolontsaina
  • Hampanarahina fenitra ireo fotodrafitrasa ara-kolontsaina monisipaly sy tsy miankina
  • Famoronana tranon’ny kolontsaina eny amin’ireo fokontany stratejika (oh : akaiky anjerimanontolo)
  • Famoronanana tetikasa mikasika ny fampahafantarana ny tantara ara-kolontsaina sy ny vakoka
  • Fanohanana ny ady amin’ny hosoka ireo famokarana, iarahana amin’ny OMDA sy ny OMAPI
  • Hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ny samy kaominina (manodidina sy ny iraisam-pirenena)
  • Fanomezan-danja ireo fety mitondra ny anaran’Antananarivo
  • Fametrahana fanofanana ara-kolontsaina ho an’ny SFF amin’ny boriboritany 6
  • Fanohanana ny fisokafan’ireo trano fijerena sarimihetsika

Famerenana sy fiarovana ireo toerana ahafahana mizaha sy
mitrandraka ireo vakoka manan-tantara

  • Fanohanana ireo tetikasa fanavaozana ny tanana avo ary ny fampidirana azy ho vakoka iraisam-pirenenan’ny UNESCO
  • Fampiroboroboana ireo fampirantiana nasionaly sy iraisam-pirenena ao amin’ny tranon’ny kaominina
  • Fiaraha-miasam-pitantanana miaraka amin’ny minisiteran’ny serasera sy kolontsaina
  • Fandrindrana ny fanajariana ny tany mifanaraka amin’ny tantaran’ny Renivohitra
  • Fampidirana ny masoivoho fanajariana an’Antananarivo Renivohitra (IPAM) ao anatin’ny tetikasam-pitantanana (GUGA) ary ny fanajàna ny fehezan-dalàna misahana ny fanatsaràna ny tanàna
  • Fanisana ireo toerana manan-tantara isaky ny boriboritany
  • Fametrahana didim-pitondrana monisipaly momba ny fiarovana ireo toerana manan-tantara
  • Fiarovana ireo toerana ireo
  • Fitrandrahana ireo toerana manan-tantara
  • Fiarovana ny manodidina ny Rova Manjakamiadana

Fanomezan-danja ny soatoavina malagasy ao amin’ny
fanabeazana ny fiaraha-monina amin’ny alalan’ny
tranon’ny kolontsaina sy ny zava-kanto

  • Fampiroboroboana ny zava-kanto eny amin’ny tontolo maitso
  • Fanatsaràna sy fanavaozana ny tranom-boky monisipaly
  • Fanavaozana ireo tranom-pokonolona
  • Fanatsaràna ireo tranoeva fivarotana eny Analakely amin’ny maha vakoka ara-kolontsaina eto an-drenivohitra azy
  • Fanamboarana tranom-boky sy foiben’ny kolontsaina madinika akaiky ny mponina ary misokatra ho an’ny rehetra
  • Fanomezana vatsim-pianarana sy mari-pankasitrahana monisipaly ho an’ireo OLOM-PIRENENA MENDRIKA

Fanomezan-danja ireo vakoka tsy azo tsapain-tanana eto
an-drenivohitra

  • Famerenana ireo takelaka mitondra ny anaran’ny lalana
  • Homena lanja ireo vakoka tsy azo tsapain-tanana toy ny fanisana ireo mpivarotra hani-masaka et ireo tsena kely fatan-daza (sakafo, mozika gasy sns...)
  • Hasiana andro voatokana ho an’ny vakoka ahafahana manao fitsidihana ireo fananana iombonana : Lapa-panjakàna Ambotsirohitra

 

 
8
FAMPIROBOROBOANA NY TOERAMPONENANA MENDRIKA SY FANOMEZAN-DANJA IREO TRANO MIORINA

 

 

Manana andraikitra ny Kaomina hanao izay hisitrahan’ny mponina trano fonenana sahaza indrindra ireo marefo. Irahana amin’ny sehatra tsy miankina sy ny mpamatsy vola, dia hisy fotodrafitrasa sosialy ho fampiroboroboana ny toeram-ponenana hametrahana manokana ireo izay tena sahirana.


Ny fampivelarana ny toeram-ponenana dia lohahevitra iray manan-danja ao anatin’ny politikan’ny tanàana ary hanana toerana lehibe ao anatin’ny fifanakalozana amin’ny governemanta sy ireo mpandraharaha amin’ny fanorenan-trano.


Handray anjara amin’ny famatsiana ny fanatsaràna ny tanana ny kaominina amin’ny alalan’ny fametrahana hetra mahasarik’olona.


Homena alalana ireo fampidirana jiro sy rano, na dia tsy manana fahazoan-dàlana manorina mba hahafahan’izy ireo miverina amin’ny ara-dalàna.


Ny tanjona dia hanorina tanana madio, milamina ary mivelatra isika. Ka ireo trano baoritra sy ireo fanorenana ratsy sy simba dia ho voasolo toerana mahafinaritra, milamina ary maha-te honina.

 

 

 

FAMPIROBOROBOANA NY TOERAM-PONENANA MENDRIKA SY FANOMEZAN-DANJA IREO TRANO MIORINA

  • Hampatsiahivina ny fehezan-dalàna misahina ny fiarovam-pahasalamàna sy ny fanadiavana ny trano isaky ny taona farafahakeliny
  • Homena fahazoan-dalana ny fanotofan-tany raha toa ka misy fikarakarana voahomana sy lakan-drano
  • Ho an’ireo izay efa nanototra, dia manana adidy amin’ny fanatsaràna sy fanarahana ny fenitry ny tanàna
  • Hasiana fanisàna ho an’ireo faritra manodidina azo anorenana
  • Hasiana toeram-ponenana sosialy mendrika ho an’ireo faritra manodidina ny renivohitra
  • Hasiana vavahady hidirana voaaro eny amin’ny toeram-ponenana voatokana
  • Ho arovana ireo tompon-tany amin’ny alalan’ny famerenana amin’ny laoniny ny kadasitra
  • Hampiroboroboana ny fomba ahazoana misitraka ny rano fisotro madio sy jiro eny amin’ny toerana saro-dàlana nefa tongan’ny JIRAMA
  • Ho ferana ireo fanorenana tsy ara-dalàna
  • Harafitra sy hampiroboroboana ny fivoaran’ny fanorenana tranobe sy toeram-panorenana voatokana eny amin’ny tanàna manodidina ny renivohitra